När det du redan visste slår undan dina ben

Fredrik Soila, Leon Unsgaard, William J Wolffelt, Sandra Åkerberg
Utställning
-

Galleri 54 inleder som vanligt året med en utställning med stipendiaterna från Dômen konstskola.

Fredrik Soila

Jag arbetar interdisciplinärt med skulptur, kollage, text och performance där utforskandet av olika roller och identiteter står i fokus. Jag intresserar mig för vad som händer när våra verkligheter konfronteras med varandra och den intima inblicken i det som ligger under ytan. Texter och kollage som ställs ut på Galleri 54 är en samling sprungen ur en identitetskris.

Is this how it feels to finally grow up? Well then, I’m half man and half carousel.
 

Leon Unsgaard

Jag jobbar i olika medium. Oftast hamnar jag i måleriet. I min process är utforskandet viktigt och jag når det lättast genom att närma mig min intuition. Jag intresseras av det som händer när handen befrias från min medvetna hjärna. Den inre handlingen, den dolda tanken i görandet.
 

William Wolffelt

Mitt arbete kretsar ofta kring föreställningen om det outtalade, det undertryckta och det fördunklade. Jag tror att handlingen att minnas och glömma, både individuellt och kollektivt, spelar en djupgående roll i att forma vår uppfattning om världen. Denna dikotomi fungerar som grunden för min konst.

Genom en återhållen och dämpad palett inbjuder jag till kontemplation och eftertanke. Mina målningar är inte menade att vara högljudda eller omedelbara, utan att väcka en inåtvänd process som gör att vi kan konfrontera våra egna minnen och fördomar.
 

Sandra Åkerberg

I min praktik så arbetar jag temabaserat kring hybridkroppen, genom vilken jag projicerar mytologi, natur, fantasi, sexualitet och självbild. Det är blandningen och flörten mellan föremål som får mig nyfiken. De chimära ting som blir resultatet står som förespråkare för nya myter, queera kroppar som söker mening. Genom djuriska lemmar har jag till denna utställningen utforskat flyktigheten och relationen om hur den egna kroppen kan kännas som åtråvärd, saknad eller frånkopplad – mot andra likväl som mot en själv.